MonoTV News – EdTech Asia Summit 2016 – 6:54am August 6th, 2016 (TH Thái Lan)

99

Xem thêm:

>> Đoàn Giáo sư đại học Stanford tới Việt Nam thảo luận về E-learning.

>> [HN1] KH&ĐS (06/12/2013): Đào tạo cử nhân trực tuyến

CHIA SẺ
TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao.